Mobbepolitik

Kombineret vuggestue og børnehave

Mobbepolitik

Den overordnede målsætning for daginstitutioner er:


Børnene skal føle sig trygge og nyde beskyttelse mod krænkelser af enhver art. Dagtilbuddet skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte det enkelte barns tilegnelse og udvikling af sociale og almene færdigheder.


Hvad er mobning?

For at tilgodese ovenstående målsætning definerer vi i Troldehuset mobning som:

Et barn er mobbet når han eller hun gentagne gange og over en vis tid, bliver udsat for negative handlinger fra et eller flere børn.


Mobning er en form for vold, psykisk og eller fysisk, rettet mod et barn og udøvet af et eller flere andre børn. Der kan være tlae om direkte fysisk vold, skub, slag, spark, trusler, hån eller grimasser.


Forskellen mellem mobning og drilleri: Når børn driller, er det ofte af spontan karakter. Det kan være for sjov, jalousi eller indbyrdes magtkamp.

I Troldehuset vil drillerier blive påtalt, evt. med snak om begge parter synes det er sjovt, hvis udøveren mente det som sjov.


Her er plads til forskelligheder og vi kommenterer ikke negativt hinandens tøj, udseende, mad mm. Herigennem forsøger vi at lære børnene rummelighed.


Forebyggelse af mobning:

Troldehusets forebyggende tilgang fokuserer på at mobning opstår. Den rummelighed de voksne udviser overfor hinandens forskelligheder og overfor børnenes forskelligheder, vil ofte have en afsmittende virkning på kulturen i børnegruppen.


En vigtig del af kulturen er samtalekulturen og i Troldehuset vægtes det højt at alle taler pænt til hinanden. Den måde børn og voksne bruger sproget på, har stor betydning for hvordan den enkelte trives, barn som voksen.


Vi støtter børnene i empatisk forståelse. Børnene bliver gjort opmærksom på hinandens signaler og grænser.


Vi tilbyder nærhed og god kontakt til det enkelte barn. Vi lytter aktivt til barnet ved konflikter, samt observerer barnet i samspil med andre.


Hvis mobning opstår i Troldehuset:

De voksne sørger for at den konkrete situation ophører og tager sig af det barn der bliver mobbet. Der bliver taget en snak med de børn der har mobbet. Forældrene til de involverede børn informeres ( både offerets og udøverens forældre).


Vi snakker om en løsningsplan med de involverede parter.

Troldehuset      -      Vendsysselvej 8      -      9460 Brovst      -      98 23 82 86      -      kontakt@troldehuset.com